Tauhid Nama-nama & Sifat-sifat Allah (1)


Site Team

3- Tauhid Asma’ dan Sifat.

Tauhid Asma’ dan Sifat adalah : mengesakan Allah dengan Nama-nama- Nya dan sifat-sifat-Nya yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk Dzat-Nya, dari nama-nama dan sifat-sifat didalam kitab-Nya atau yang disampaikan melalui Rasul-Nya saw, dengan tidak mengubah (tahrif), atau meniadakan sama sekali (ta’thil), tidak mengandai-andaikan (takyif) dan tidak mengupamakan (tamtsil).


Dibawah ini disebutkan kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat.


Kaidah pertama : Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik (al-husna) semuanya sempurna. Firman Allah :

“ Bagi mereka mereka yang tidak beriman kepada hari akhir perumpamaan yang buruk dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

An-Nahl 60

“ Dan bagi Allahlah nama-nama yang indah maka memohonlah kamu dengan menyebut nama-namanya. Dan tinggalkanlah orang orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah, mereka akan dibalas apa-apa yang mereka lakukan “

Al-A’raf 180

Kaidah kedua : Nama-nama dan sifat Allah merupakan Tauqifiyah, yang sumbernya dari Al-Qur’an dan Sunnah saja, nama dan sifat itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu bahkan nama dan sifat itu tidak diketahui kecuali sebagiannya saja Allah Berfirman :

“ Katakanlah tiada lain yang diharamkan Robku yang buruk-buruk baik apa-apa yang nampak dan yang tersembunyi dan perbuatan dosa, perbuatan yang durhaka, denga tidak yang sebenarnya dan engkau mensekutukan Allah dengan apa-apa yang menurunkan kekuasaan dan engkau mengatakan aatas Allah apa-apa yang kamu tidak mengetahui ilmunya”

Al-A’raf 33

“ Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kamu tidak mengetahui ilmunya, sesungguhnya pendengaran,penglihatan dan hati semuanya itu bertanggung jawab atasnya “. Al-Isra’ Ayat : 36. Begitu juga di dalam hadits Nabi:
Artinya:

“Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak hamba perempuanMu (Hawa). Ubun-ubunku di tanganMu, keputusan-Mu berlaku padaku, QadhaMu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya Engkau jadikan Al-Qur’an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.” 

(H.R Ibnu Hibban yang sanadnya Shohih)

Previous article Next article

Related Articles with Tauhid Nama-nama & Sifat-sifat Allah (1)

 • Tauhid Nama-nama & Sifat-sifat Allah (2)

  Site Team

  Kaidah ketiga: tidak diperbolehkan menyamai atau menyerupai sifat Allah dengan pengumpamaan. Berdasarkan Firman

  02/07/2019 2554
 • Tauhid

  Site Team

  Tauhid adalah pecahan dari kata wahid. Dikatakan Wahhid Syaia artinya jadikan dan ikatlah ia menjadi satu. Sedang

  18/06/2019 1786
 • Teori Hidup Menurut Komunis

  Syaikh Abu Bakar Muhammad Zakaria

  Sisi Kelam Paham Ta'thil Masuk Dalam Syirik Rububiyah Tidak diragukan lagi bahwa kesyirikan merupakan musuh

  08/04/2018 2279
Mengetahui AllahIt's a beautiful day