המסע לחפש את אללה


Site Team

המסע הזה לא היה היחיד לחפש את אללה, אולם יש מסע אחר של בן אדם אחר שבא אחרי מותו של אברהם במאות השנים .... מסע זה יהיה הנושא שלנו במאמר הבא .

המסע לחפש את אללה

במאמר הקודם שמענו את אללה מדבר על עצמו, בפסוק מהקוראן שבו אמר:

" אללה- אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה לו؟ היא ידע את אשר לפניכם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק את השמים ואת הארץ ועל נקלה יגונן עליהם. והוא העליון והנשגב "

( סורת הפרה : 255)

המסע להכיר את אללה כולל דרכים שונים, והדרך שבה נלך היום היא מסע של אחד האנשים שחשב על היקום הזה והבין כי לבריות יש בורא, ואלוה שאנחנו חייבים לכבדו ולעבוד אותו ... האיש הזה הוא אברהם, נביא אללה ואבי הנביאים .  

הנביא אברהם עליו השלום חשב הרבה והרהר ביקום של אללה – אז לא הכיר אותו – אולם הוא ידע את הפלאים והכשרונות שלו מתוך ההרהור בבריאת השמים והארץ וכל היצורים, הנה הוא הסיפור של אברהם, הקוראן מספר אותה:   

" כך הראינו לאברהם את ממלכת השמים והארץ, ולמען ישתכנע * כאשר ירד עליו הלילה, ראה כוכב, הוא אמר: זה ריבוני. כאשר שקע , אמר, לא אוהב את השוקעים. * וכאשר ראה את הירח עולה , אמר, זה ריבוני . ואולם כאשר שקע , אמר, אם לא ינחני ריבוני אהיה מן התועים. * כשראה את השמש עולה, אמר, זה רובוני, זה הגדול מכולם. ואולם כאשר שקעה , אמר, הוי בני עמי, אינני מחוייב לשותפים אשר צירפתם לאללה * אשא פני כחניף אל מי שיצר את השמים ואת הארץ ואין אני מן הכופרים * אז התפלמסו בני עמו עימו, והוא אמר, האם תתפלמסו עימי על אודות אללה אשר כבר הנחני؟ לא אירא את השותפים אשר צירפתם לו, ודבר לא יקרה אלא אם ירצה אללה . דעת ריבוני חובקת כל. האם לא תיזכרו "  

( סורת אל-אנעאם : 75 - 80 ) 

הנה אברהם עליו השלום הבין כי יש כוח אשר ברא כל דבר , והבין כי האלילים אשר עבדו בני עמו אינם מועילים, אפילו אינם יכולים להגן על עצמם .

אברהם נשא את האחריות על שכמו והחל לחפש את האלוה האמיתי, לחפש את ריבונו אשר ברא את הכל, הוא ראה כוכב בשמים , ואמר זה הוא רובוני אולם לכל כוכב יש זמן שבו ייעלם וישקע . הכוכב שקע עם אור היום, אברהם נדהם וחש כי התקווה שלו שקעה עם שקיעת הכוכב הזה. אולם לא נמאס לו הוא חזר וחיפש מחדש את האלוה שהוא שואף לו ובפעם הזה ראה את הירח וחשב על כך זהוא האלוה שלו, אמר: זה ריבוני . אולם עלייתה של הירח בשמים לא היתה יותר ארוכה מעלייתו של הכוכב, כי הלך עם אור הבוקר .

כשראה הנביא אברהם עליו השלום את השמש, שמח וחזרו תקוותיו שתהיה היא האלוה שהוא מחפש, אולם לא כל דבר שמקווה האדם מגיע לו, כי השמש שקעה בסוף היום ועימה שקעו תקוות אברהם . וישב חושב בתסכול ובייאוש שלו עד שאללה הניח אותו לאימונה ולייחוד והוריד עליו את המלאך גבראל כדי יבשר לעם על האימונה באללה, ולהזהיר אותם מעונש יום הדין .   

זה הוא אללה שאחריו חיפש אברהם, לא היה השמש, ולא היה הירח, לא היה האליל שאותו עבדו בני עמו של אברהם כי- אם הוא אללה בורא השמים והארץ .

המסע הזה לא היה היחיד לחפש את אללה, אולם יש מסע אחר של בן אדם אחר שבא אחרי מותו של אברהם במאות השנים .... מסע זה יהיה הנושא שלנו במאמר הבא .

Previous article Next article

Related Articles with המסע לחפש את אללה

 • שוחר האמת - עדיין לא הכרת אותו؟

  Site Team

  שוחר האמת - עדיין לא הכרת אותו؟  אל תדאג !! רבים הם אשר לא הצליחו להכיר את אללה בקלות, כי הדרך להכיר את אללה

  08/12/2009 21518
 • מסגד אל אקצה בירושלים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן אל-מסג'יד אל-חראם אל מסגד אל-אקצה

  10/10/2013 2756
 • אללה השווה בין כל האנשים

  Site Team

  כל האנשים בהתרחק מגזעם, צבעם, ולשונם הם שווים זה לזה בפני אללה. הדבר היחיד שמבדיל בין אחד לשני הוא התרחקותם או

  08/05/2013 2951
הידיעה אללהIt's a beautiful day