ההבדל בין המוסלמי לבין המאמין


Site Team

ההבדל בין המוסלמי לבין המאמין

 

אין ספק שיש הבדל גדול בין המוסלמי לבין המאמין, או ליתר דיוק בין האמונה לבין האיסלאם . האמונה היא דברים ומעשים: דברים הם של הלב והלשון, וביצוע ההוראות של אללה ונביאו מוחמד עליו השלום מהווה המעשים.

על כן האיסלאם מציין את ההיכנעות לאללה וההליכה בדרכו שקבע לנו בספר שהוריד על שליחו מוחמד עליו שלום וברכה, וגם ההוראת של הנביא שמהווים גם הם בסיס לאמונה אללה אומר בקוראן הקדוש: " הבדואים אמרו אנחנו האמנו! אמור להם אתם לא האמנתם אולם תגידו התאסלמנו ועדיין האמונה לא נכנסת ללבבותכם " ( סורת החדרים : 14).  

יש פרשנים המבהירים כי האמונה מהווה את המעשים הפנימיים, ואת האיסלאם מהווה את המעשים הפומביים . הם אומרים את זה כי עיקר האמונה הוא האישור בלב, ועיקר האיסלאם הוא האישור בעשייה .

על כן המוסלמי הוא אשר נכנע לאללה ישתבח שמו, וציית להוראותיו, והלך בדרכו הן אם הוא רוצה ומשוכנע והן  אם לא רוצה ולא משוכנע, המוסלמי הוא המציית לאללה בכל דברי הדת ללא היסוס. ואם נאסר עליו דבר הוא לא עושה ומתרחק ממנו גם ללא היסוס. והוא המשוכנע כי כל דבר קרא לו אללה הוא הנכון וכל אשר נאסר מטעם אללה הוא הרע . הוא ההולך בדרכו של אללה באהבה ובנכונות טובה ולא מרגיש כי זה בכפייה ... זה הוא המוסלמי .

בנושא זה גם עלינו לא לשכוח כי לפעמים שאנחנו וגם הפרשנים משתמשים במושג האיסלאם במקומו של מושג האמונה .

בחדית' של הנביא עליו השלום וברכה עם המלאך גבראל עליו השלום אשר שאל הנביא, מה היא האמונה ?

הנביא עליו השלום הגיב: האמונה היא שתאמין באללה, במלאכיו, בספריו, בשליחיו, ביום הדין ובגזרת אללה הן היא טובה והן היא רעה.   

גבראל שאל עוד : מה הוא האיסלאם?

הנביא עליו שלום וברכה הגיב : האיסלאם הוא שתעיד כי אין אלוה מבלעדי אללה וכי מוחמד הוא נביאו ושליחו של אללה, תקיים את התפילה, תשלם את הצדקה (זכאת) תצום את חודש הרמדאן, ותעלה לרגל אם יש לך היכולת.

כאן הסביר הנביא מוחמד עליו השלום את האימונה במעשים הפנימיים. והסביר את האיסלאם במעשים הפומביים כי התפילה, הצום, תשלום הזכאת והעלייה לרגל, כל אלו מעשים פומביים.   

Previous article Next article

Related Articles with ההבדל בין המוסלמי לבין המאמין

הידיעה אללהIt's a beautiful day